ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހ)

ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހ)

މި ފޮތް ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހާ) ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ބަހުގެ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް...
ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށ)

ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށ)

މި ފޮތް ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށަވިޔަނި) ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ބަހުގެ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް...
އިނގިރޭސި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

އިނގިރޭސި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

އެކްސްޕްލޯރިން އިންގްލިޝް 3 ޓީޗަރސް ގައިޑަކީ ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ފޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓެންޓުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެގުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގައިޑެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެކްޓާ ގުޅޭ އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އަދި...
ދިވެހި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

ދިވެހި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

މިފޮތަކީ ޤައުމީ ކަރިކިއުލަމްގައި ބަހާއި މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށް ބަހާލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...