ޤައުމީ މަންހަޖުގެ އޮނިގަނޑު

ނެޝަނަލް ކަރިކިއުލަމް ފްރޭމްވޯކް (އެންސީއެފް) އަކީ ރާއްޖެއަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމަށް އެހީތެރިވެ، މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތެވެ. މިއީ ދަރިވަރުންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވިސްނުމުގެ ހުނަރުތަކާއި، އެންސީއެފްގެ މައިގަނޑު އަސާސްގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުން ބަހައްޓައިގެން ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ސްކޫލްތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކެވެ.