މި ގައިޑްގެ މަޤްޞަދަކީ ޤައުމީ ކަރިކިއުލަމް އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު 8 ޤާބިލުކަމާއި މެދު ޢާންމު ވިސްނުމެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. ކަރިކިއުލަމްގައި މައިގަނޑު ޤާބިލުކަން ހިމެނުމުގައި ލިބޭ ކާމިޔާބީ ބިނާވެފައިވަނީ ޙިއްޞާކުރެވިފައިވާ ވިސްނުމެއް އުފެއްދުމުގެ މައްޗަށެވެ.