ޕެޑަގޮޖީ އެންޑް އެސެސްމަންޓް ގައިޑް

ޕެޑަގޮޖީ އެންޑް އެސެސްމަންޓް ގައިޑް

މި ޕީއޭޖީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގްސަދަކީ ނޭޝަނަލް ކަރިކިއުލަމް ފްރޭމްވޯކް (އެންސީއެފް) ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު މުދައްރިސުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނަށް...