މި ފޮތް ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށަވިޔަނި) ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ބަހުގެ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށެވެ.