މިފޮތަކީ ޤައުމީ ކަރިކިއުލަމްގައި ބަހާއި މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށް ބަހާލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.