ނެޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އައިސީޓީ އިން އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެއްޓެވުން

ނެޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އައިސީޓީ އިން އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެއްޓެވުން

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ނެޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އައިސީޓީ އިން އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އެންއައިއީ ސެމިނާ ރޫމްގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް...
ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ކަރިކިއުލަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ކަރިކިއުލަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ މަންހަޖުގެ މިންގަނޑުތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕްތައް ފަށައިފި އެވެ. 20 ގަޑިއިރުގެ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މަންހަޖުގެ މިންގަނޑުތަކާއި،...
ކޮންފަރެންސް އޮން އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮމޯޓިން އިންކްލޫސިވިޓީ

ކޮންފަރެންސް އޮން އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮމޯޓިން އިންކްލޫސިވިޓީ

25-27 އޭޕްރީލް 2017، މާލެ، “ޕްރޮމޯޓިން އިންކްލޫސިވިޓީ – ކްރިއޭޓިން އޮޕަޗުނިޓީ ފޯ އޯލް” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް އޮން އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން 27 އޭޕްރީލް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ނިންމާލައިފި އެވެ....