ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހ)

ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހ)

މި ފޮތް ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ހާ) ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ބަހުގެ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް...
ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށ)

ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށ)

މި ފޮތް ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ފޮތް 1 (ށަވިޔަނި) ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1 ގްރޭޑް 1 ދިވެހި ބަހުގެ މަންހަޖުގެ މަޤްޞަދުތައް...
ދިވެހި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

ދިވެހި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

މިފޮތަކީ ޤައުމީ ކަރިކިއުލަމްގައި ބަހާއި މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށް ބަހާލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...