އިނގިރޭސި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

އިނގިރޭސި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

އެކްސްޕްލޯރިން އިންގްލިޝް 3 ޓީޗަރސް ގައިޑަކީ ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ފޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓެންޓުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެގުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގައިޑެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެކްޓާ ގުޅޭ އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އަދި...