ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މައިގަނޑު މަރުހަލާއަކަށް

ސްކޫލް ޓީޗަރސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަރުހަލާއަށް ދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެއްބާރުލުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކުރިއެރުމުގެ އާ ޒަމާނެއް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މި އިނީޝިއޭޓިވްގެ މަގްސަދަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސަޕޯޓިވް ނެޓްވޯކެއް އުފައްދައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ މުއްސަނދިކުރުމަށް މެންޓާ މެންޓީ ގެ ގުޅުން ތައް ބަދަހިކުރުމެވެ.

ކެރިއަރުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި މުދައްރިސުން މެންޓަޝިޕްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނައިރު، ތަޖުރިބާކާރު އެޑިއުކޭޓަރުން ވަރަށް ދީލަތިކަމާއެކު އެކުދިންގެ ތަޖުރިބާކާރު ދަރިވަރުންނަށް އިރުޝާދު ދެއެވެ. މެންޓަޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ދާއިރާތައް ހިމެނޭއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ޕެޑަގޯޖިކަލް ސްޓްރެޓެޖީސް، ކްލާސްރޫމް މެނޭޖްމަންޓް ޓެކްނިކްސް އަދި އަބަދުވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ތައުލީމީ މަންޒަރަށް ނެވިގޭޓް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.