2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ބައިވެރިން ބައިވެރިވަނީ އެމީހުންގެ ހުނަރާއި ޕެޑަގޮޖިކަލް ނޮލެޖް އިތުރުކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި މަންހަޖުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އާ އުސޫލުތަކާއި، އެންމެ ފަހުގެ ތައުލީމީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހިމަނައި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ އުނގެނުމުގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށެވެ.