ލިޓްރެސީއާއި މެތެމެޓިކްސްގެ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ އިފްތިތާޙުކުރުން
ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން
ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އަދި ނިއުމަރަސީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުން
 ސައިން ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ޕްރޮބްލަމް ބޭސްޑް ލާރނިންގ  ވަރކްޝޮޕެއް  ހިންގައިފި
ހުރިހާކުދީން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފެށިއްޖެ!
މުދައްރިސުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު - 2017
ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު އެން.އައި.އީ.ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ބޭނުންވަނީ ތަފާތު ކުދިންގެ ތަފާތުތައް ބަލައިގަންނަ އުފާވެރި މާޙައުލެއް.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1،2،3 ސުކޫލް އޯބްޒަރވޭޝަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުތަކެއްކުރުން
ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުންގެ ޤައުމީ މަންޙަޖަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މާރޗް 19-23)
ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ!
ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް (ސީ.ޔޫ.ޕީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ!
2017 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ އައުމަންޙަޖުގެ މޮނިޓަރިން ފެށުން
ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އައި.ސީ.ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން ވާރކްޝޮޕް - 2017
އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު މުއައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުން
Previous Next Play Pause
ލިޓްރެސީއާއި މެތެމެޓިކްސްގެ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ އިފްތިތާޙުކުރުން ލިޓްރެސީއާއި މެތެމެޓިކްސްގެ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ އިފްތިތާޙުކުރުން
ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން ވޯރކްޝޮޕް އޮން އޯޓިޒަމް އެންޑް ކުލާސްރުމް އިންޓަރވެންޝަން
ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އަދި ނިއުމަރަސީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުން ނެޝެނަލް ލިޓްރެސީ އަދި ނިއުމަރަސީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ތައްޔާރުކުރުން
 ސައިން ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ޕްރޮބްލަމް ބޭސްޑް ލާރނިންގ  ވަރކްޝޮޕެއް  ހިންގައިފި ސައިން ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަށް ޕްރޮބްލަމް ބޭސްޑް ލާރނިންގ ވަރކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި
" އާރލީ އިންޓަރވެންޝަން ޓްރޭނިންގ ފޯ ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރ ވޯކްޝޮޕް " ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާ ލައިފި.
ހުރިހާކުދީން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފެށިއްޖެ! ހުރިހާކުދީން ޝާމިލްކޮށްގެން ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސްކޫލުތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފެށިއްޖެ!
މުދައްރިސުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު - 2017 މުދައްރިސުންނަށް ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނު - 2017
ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު އެން.އައި.އީ.ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު އެން.އައި.އީ.ގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
ބޭނުންވަނީ ތަފާތު ކުދިންގެ ތަފާތުތައް ބަލައިގަންނަ އުފާވެރި މާޙައުލެއް. ބޭނުންވަނީ ތަފާތު ކުދިންގެ ތަފާތުތައް ބަލައިގަންނަ އުފާވެރި މާޙައުލެއް.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1،2،3 ސުކޫލް އޯބްޒަރވޭޝަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުތަކެއްކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1،2،3 ސުކޫލް އޯބްޒަރވޭޝަނަށް އަތޮޅު ތެރެއަށް ދަތުރުތަކެއްކުރުން
ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުންގެ ޤައުމީ މަންޙަޖަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މާރޗް 19-23) ޅަފަތުގެ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ މަރުހަލާގެ ޓީޗަރުންގެ ޤައުމީ މަންޙަޖަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން (މާރޗް 19-23)
ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ! ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރުންގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ!
ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް (ސީ.ޔޫ.ޕީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ! ކޭމްބްރިޖް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް (ސީ.ޔޫ.ޕީ) އާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ!
2017 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ އައުމަންޙަޖުގެ މޮނިޓަރިން ފެށުން  2017 ވަނަ އަހަރު ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ އައުމަންޙަޖުގެ މޮނިޓަރިން ފެށުން
ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އައި.ސީ.ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން ވާރކްޝޮޕް - 2017 ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ތުރޫ އައި.ސީ.ޓީ އެންޑް އިނޮވޭޝަން ވާރކްޝޮޕް - 2017
އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު މުއައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުން އެން.އައި.އީ.ގެ ވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު މުއައްޒަފުންނާ ޙިއްސާކުރުން
loading...