ސީސީއީ ގެ ތަޢާރަފް

ސެކްޝަންގެ ތަޢާރަފެއް މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެކިއެކި މަސައްކަތުގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޖަމާޢަތަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި ޘާނަވީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ނުކުރާ...