މި ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނިޒާމުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ނަތީޖާ ތައް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި، މި ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ސްކޫލް ބޭސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސްގެ ސިލްސިލާއެއް ބަލައިގެންފައެވެ.

ޕްރޮފެޝަނަލް ކުރިއެރުމަށް މި އިނޮވޭޓިވް އެޕްރޯޗް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ އަމިއްލަ ސްކޫލް ކެމްޕަސްތަކުގެ އަހުލުވެރި ސެޓިންގެ ތެރެއިން ޓާގެޓެޑް ޓްރެއިނިން ސެޝަންތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ފުރުސަތުތައް އެޑިއުކޭޓަރުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށެވެ. އެގޮތުން މުދައްރިސުންނާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ޚާއްޞަ ބޭނުންތަކަށް ޙައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށާއި، ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގެ ތަޖުރިބާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.