އެން.އައި.އީ.އިން ތަޢުލީމީ ރޮނގުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް، ހދ.އަތޮޅުގެ ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަހާސިންތާ

ހދ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޓަކައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ދާދިފަހުން ވަނީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޑައިނަމިކް ސެމިނާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ތަނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ތައުލީމު އުނގަންނައިދޭ އިނޮވޭޓިވް ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ، ތައުލީމީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް އެކުދިންނަށް ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ.

މުޅި ދުވަހު ބައިވެރިން ވަނީ ކްލާސްރޫމްގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ހިމެނުމުން ފެށިގެން އެކްސްޕީރިއެންޝަނަލް ލާނިން އެޕްރޯޗްތައް ތަންފީޒު ކުރުމާ ހަމައަށް ތަފާތު މައުޟޫއުތައް ހިމެނޭ އިންޓަރެކްޓިވް ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ. މި މަހާސިންތާގެ ސަބަބުން މުދައްރިސުންގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި ކާމިޔާބީގެ ވާހަކަތައް ޙިއްޞާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ، ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ރޫޙު އާލާވެގެން ދިޔައެވެ.