ސްކޫލް ބޭސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މި ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ނިޒާމުތައް ކުރިއެރުވުމަށާއި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ނަތީޖާ ތައް އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި، މި ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ސްކޫލް ބޭސްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވްސްގެ ސިލްސިލާއެއް ބަލައިގެންފައެވެ.