ނެޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އައިސީޓީ އިން އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފެއްޓެވުން

ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ނެޝަނަލް ވޯކްޝޮޕް ފޯ އައިސީޓީ އިން އެޑިއުކޭޝަން މާސްޓާ ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިއަދު ފަށްޓަވައިފިއެވެ.

ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް ކަރިކިއުލަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް

ކޮންފަރެންސް އޮން އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮމޯޓިން އިންކްލޫސިވިޓީ

މި ކޮންފަރެންސްގެ މަގްސަދަކީ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ކޯޑިނޭޓަރަކު ތަމްރީނުކޮށް، ސްކޫލުގެ އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް

ޤައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުން

ޤައުމީ މަންހަޖު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ޕްރީސްކޫލް ޕްރޮގްރާމް އެޕްރޫވަލް

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމަށް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް އިމްތިޙާނު ދިނުން

އެންއައިއީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގައުމީ މަންހަޖު އެކުލަވާލުމާއި މަންހަޖު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން ޕޮލިސީ އެކުލަވާލުމާއި އިރުޝާދާއި ވިސްނުން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުމެވެ.

ޚަބަރު

އިޢުލާން