މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

ދިވެހި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

މިފޮތަކީ ޤައުމީ ކަރިކިއުލަމްގައި ބަހާއި މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށް ބަހާލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހުގެ ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މުދައްރިސުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެކެވެ.

އިނގިރޭސި މުދައްރިސުންގެ ގައިޑް

އެކްސްޕްލޯރިން އިންގްލިޝް 3 ޓީޗަރސް ގައިޑަކީ ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ފޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓެންޓުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެގުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގައިޑެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެކްޓާ ގުޅޭ އިންސްޓްރަކްޝަނަލް އަދި ޕެޑަގޯޖިކަލް ސޮލިއުޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

Key Stage

Grade

Subject

ރީސެޓް