ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މެންޓަރޝިޕް

ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މައިގަނޑު މަރުހަލާއަކަށް

ސްކޫލް ޓީޗަރސް މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަރުހަލާއަށް ދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އެއްބާރުލުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ކުރިއެރުމުގެ އާ ޒަމާނެއް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. މި އިނީޝިއޭޓިވްގެ މަގްސަދަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސަޕޯޓިވް ނެޓްވޯކެއް އުފައްދައި، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާ މުއްސަނދިކުރުމަށް މެންޓާ މެންޓީ ގެ ގުޅުން ތައް ބަދަހިކުރުމެވެ.