ތަމްރީން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޓީޗަރ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. ބައިވެރިން ބައިވެރިވަނީ އެމީހުންގެ ހުނަރާއި ޕެޑަގޮޖިކަލް ނޮލެޖް އިތުރުކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި މަންހަޖުގައި ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އާ އުސޫލުތަކާއި، އެންމެ ފަހުގެ ތައުލީމީ ޓެކްނޮލޮޖީތައް ހިމަނައި، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭ އުނގެނުމުގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށެވެ.

އެން.އައި.އީ.އިން ތަޢުލީމީ ރޮނގުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސް، ހދ.އަތޮޅުގެ ޕްރައިމަރީ އެޑިއުކޭޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަހާސިންތާ

ހދ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޓަކައި ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ދާދިފަހުން ވަނީ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޑައިނަމިކް ސެމިނާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަތޮޅުގެ މަޝްހޫރު ތަނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ތައުލީމު އުނގަންނައިދޭ އިނޮވޭޓިވް ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީ، ތައުލީމީ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް އެކުދިންނަށް ބާރުވެރިކުރުވުމެވެ.